Nadváha a obezita / ako schudnúť

Obezita je nadmerné ukladanie tukového tkaniva v podkoží, v dutine brušnej, vo svaloch, ale aj v orgánoch, ktoré vedie k ich zväčšeniu.

Priamou príčinou vzniku obezity je vyšší príjem energie potravou, ako je jej výdaj prostredníctvom životných procesov a telesnej aktivity.

Obezita predstavuje vážny zdravotný problém, lebo sa spája s rizikom vzniku cukrovky, vysokej hladiny krvných tukov, srdcových a cievnych ochorení a v dôsledku toho skracuje ľudský život.

Príčinou obezity je predovšetkým nadmerná konzumácia energeticky bohatých potravín a nedostatočná fyzická aktivita. Významnú úlohu pri je vzniku hrá aj dedičná predispozícia k tzv. pozitívnej energetickej bilancií. Predpokladá sa, že takáto genetická výbava bola výhodou v histórií človeka. Totiž jedinci, ktorí dokázali lepšie uskladňovať tukové zásoby a pomalšie energiu vydávať, mali väčšiu pravdepodobnosť prežiť obodobia hladu, ktoré postihovali človeka až do relatívne nedávnej minulosti. Pri vzniku obezity hrajú tiež dôležitú úlohu stravovacie zvyklosti, ktoré sú od narodenia neoddeliteľnou súčasťou výchovy v rodine. Silný vplyv má tiež ponuka potravín v obchodoch a ich reklama. Najpútavejšiu reklamu majú často najmenej zdravé potraviny.

Zdravý človek má tukové tkanivo nielen na to, aby bolo zásobou energie, ale zistilo sa, že tukové tkanivo má významnú úlohu v regulácií mnohých životných procesov. Pri jeho nedostatku, ktorý sa nazýva podvýživa a jeho nadbytku – obezite, dochádza k strate rovnováhy pri tvorbe a účinku rady pôsobkov a hormónov, ktoré tukové tkanivo produkuje.

Normálne množstvo tukového tkaniva sa vyjadruje ako podiel tuku na celkovej telesnej hmotnosti . Horná hranica u mužov je 25% a u žien 30%. Najčastejšie používanou metódou hodnotenia obezity je index telesnej hmotnosti ( Body mass index –BMI ). Vypočíta sa ako podiel hmotnosti v kg a výšky v m2 (napr. 70 kg : 1,7 m2 = 24,2).

Normálna hmotnosť dospelého muža má rozmedzie BMI 18,5 – 26,9, nadhmotnosť 27 – 29,9, obezita 30 – 39,9 a závažná obezita BMI nad 40. U žien sa za normálnu hmotnosť považuje BMI od 18,5 do 24,9, nadhmotnosť od 25 – 30.

Inou metódou, ktorou sa dá vyjadriť podiel tukového tkaniva v tele je meranie hrúbky podkožného tuku. O množstve tuku – obezite hovorí súčet nameraných hodnôt kožnej riasy na ľavom ramene nad musculus biceps a triceps, pod dolným uhlom lopatky a nad bedrovou kosťou.

Liečba obezity, nadváhy, chudnutie je zmena stravovacích a pohybových návykov. V prvej etape je potrebné dosiahnuť stanovenú hmotnosť – cieľ. V druhej etape, ktorá je CELOŽIVOTNÁ je zabezpečiť udržanie dosiahnutého stavu. Všetci, ktorým sa podarila prvá etapa vedia, že to, čo pokračuje je najmenej rovnako náročné na motiváciu a povzbudenie.

Niektoré lieky (sibutramin, orlistat), výživové doplnky a fyzioterapia sú dôležitým pomocníkom pre dosiahnutie úspechu. Endermológia pomocou lipomassage (lipomasáž) predstavuje účinnú a klinicky overenú pomoc k tomu, aby sa preferenčne odbúraval tuk na tých miestach, kde je to najžiadúcejšie, teda chudnutie a spevňovanie postavy tam, kde to najviac potrebujete.

Na našom pracovisku poskytujeme našim klientom individuálne zostavený komplexný program, ktorý vychádza z interného vyšetrenia. Týmto sa často odhalí nespoznaná cukrovka, vysoký krvný tlak, hypercholesterolémia alebo iné s obezitou spojené ochorenia. Ich liečba môže spočívať v tom, že sa upraví telesná hmotnosť pomocou zmeny životného štýlu a lipomassage. V prípade, že je potrebná liečba farmakologická alebo aj ďalšie vyšetrenia, naše pracovisko zabezpečí ich realizáciu. Aj v tomto sa líšime od pracovísk, ktoré nemajú k dispozícií medicínske „know how“.